Spela video

Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning

Verksamhetschef Mia Qvärnström redovisade för medlemsutvecklingen samt resultat- och balansräkningen för 2022.

Antalet medlemmar 2022 landade på 71287, vilket var en ökning från föregående år då antalet låg på 66970. 

Intäkterna uppgick till 202,3 miljoner, vilket var 14,5 miljoner mer än föregående år.

Kostnaderna landade på 201,1 miljoner, vilket var 500 000 mer än föregående år. Olika besparingsåtgärder har vidtagits för att hålla nere kostnaderna.

Resultatet efter avskrivningar landade på -10,6 miljonervilket var 15,3 miljoner bättre än föregående år.

Investeringarna uppgick till 11,7 miljoner och likvida medlen minskade med 2,7 miljoner till 61,1 miljoner.

Årsredovisning och koncernredovisning IF och Årsredovisning MIS

Revisorernas berättelse

Föreningens auktoriserade revisor, Stefan Norell, presenterade revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna samt att fastställa resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2022. Revisionsberättelse IF och Revisionsberättelse MIS

Beslut om ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2022.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor. 

Proposition om förändring i stadgarna

Det beslutades att punkt 2.4 i stadgarna ska justeras

F&S Stockholm + F&S Södertälje = sant

Årsmötet röstade ja till samgående med Friskis&Svettis i Södertälje genom förvärv av verksamheten. Nästa steg blir nu ett extra årsmöte i F&S Södertälje i augusti för att befästa beslutet och genomförandet planeras i så fall under Q4 2023.

Beslut om 24 motioner

De 24 inkomna motionerna från medlemmar redovisades och togs beslut kring. Styrelsens förslag till beslut kring motionerna blev också årsmötets beslut.

Verksamhetsplan

Verksamhetschef Mia Qwärnström redogjorde för verksamhetsplanen för 2023. Tre områden står i fokus i verksamhetsplanen: 

  • Nå nya målgrupper. Vi ska få fler stockholmare i rörelse genom att nå nya målgrupper. Vi gör det genom att visa upp oss på nya platser och genom att visa upp nya sidor av oss själva.
  • Skapa långsiktiga träningsvanor. Vi ska bjuda på en välkomnande och kvalitativ medlemsresa från start till mål. 
  • Kultur och engagemang. Vi ska stärka identiteten kring Friskis&Svettis för att öka engagemanget bland medarbetare, funktionärer och medlemmar. 

Budget 2023

Verksamhetschef Mia Qwärnström presenterade koncernens budget för 2023.
Intäkterna beräknas till 228,7 miljoner kronor, kostnaderna till 216,9 miljoner kronor och avskrivningar på 11,8 miljoner kronor vilket innebär ett nollresultat. 

Investeringsbudgeten uppgår till 14,1 miljoner kronor och budgeterade likvida medel vid årets slut 2023 uppgår till 44 miljoner kronor.

Beslut om arvode och antal ordinarie ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag på arvode samt att antalet styrelseledamöter ska vara sju inklusive ordförande. 

Val av styrelse

Andreas Strömberg valdes om till föreningens ordförande, tillika styrelseordförande. Pia Ahlgren valdes om för en tid av två år. Kajsa Värna valdes om för en tid av ett år. Tara Wahab och Anette Wagler har ett år kvar. Nyinvalda är Karin Hagman och Thomas Bengtson för en tid av två år. Det här är styrelsen

Val av revisorer och suppleant

Stefan Norell omvaldes till revisor och Michael Shultze till revisorssuppleant. Thérèse Fleetwood valdes om till verksamhetsrevisor.

Valberedningens arbetsbeskrivning

Förslaget fastställdes.

Val av valberedning

Samtliga i valberedningen valdes om, med Reinhold Lennebo som sammankallande.
Övriga ledamöter i valberedningen: Åke Dahlman, Ann-Britt Andersson, Loveina Khans och Erica Sandin.

Lasse Lind-stipendiet

Lasse Lind-stipendiet instiftades 2017 till minne av föreningens medarbetare Lars Lind. Stipendiet ska uppmuntra personer som brinner för F&S idé, det ideella engagemanget och musik. Den här gången gick stipendiet till Anna Hasselroth och Karin Ågren.  

Hedersmedlemmar

Årsmötet utsåg Susanne Jidesten till hedersmedlem. Till motiveringen

Avslutande av årsmötet

Andreas Strömberg tackade mötesordförande Barbro Engman, protokollförare Mattias Wising Bonde, verksamhetschef Mia Qwärnström, projektgruppen och alla medlemmar som deltagit. Andreas tackade av styrelseledamöterna Håkan Andréasson, Malin Broman Lindfors och Anette Sand. Därefter förklarade han årsmötet avslutat.

Vill du veta mer?

Läs protokollet här