Spela video

Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning

Ekonomichef Therese Luthander redovisade för medlemsutvecklingen samt resultat- och balansräkningen för 2021.

Antalet medlemmar 2021 landade på 66 970, vilket var en minskning med 25 % från föregående år. 

Intäkterna uppgick till 187,8 miljoner kronor, vilket var 52,1 miljoner kronor lägre än föregående år. Minskningen berodde främst på minskade medlems- och kortintäkter. 

Kostnaderna uppgick till 200,6 miljoner kronor, vilket var 9,9 miljoner kronor lägre än föregående år. Det berodde främst på minskade personalkostnader samt hyresrabatter från fastighetsägare. 

Resultatet efter avskrivningar var -25,9 miljoner kronor, vilket var 40,2 miljoner kronor mindre än föregående år och 8,6 miljoner kronor bättre än budget. 

Investeringarna uppgick till 2,9 miljoner kronor och likvida medlen minskade med 7,8 miljoner kronor till 63,8 miljoner kronor

Årsredovisning och koncernredovisning IF och Årsredovisning MIS

Revisorernas berättelse

Föreningens auktoriserade revisor, Stefan Norell, presenterade revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna samt att fastställa resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2021. Revisionsberättelse IF och Revisionsberättelse MIS

Beslut om ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor. 

Proposition om förändring i stadgarna

Det beslutades att punkt 3.3 i stadgarna ska justeras i enlighet med F&S Riks lydelse

Föredrag Hälsogåtan med Anders Wallensten

Årsmötet tog en paus för att lyssna på hälsoexperten Anders Wallenstens föredrag utifrån sin bok och podd Hälsogåtan.

Beslut om 20 motioner

De 20 inkomna motionerna från medlemmar redovisades och togs beslut kring. Styrelsens förslag till beslut kring motionerna också blev årsmötets beslut.

Verksamhetsplan

Verksamhetschef Mia Qwärnström redogjorde förverksamhetsplanen 2022. Nuläget i kvartal ett: Intäkterna har ökat med 49 % mot 2021, cirka 75 % aktiva träningskort mot 2019 samt 40 000 gruppträningstillfällen och 1000 pass i veckan. 

Verksamhetsplanen har påverkats kraftigt av en osäker omvärld. Föreningen kommer jobba med att:

  • Anpassa kostnader genom att se över hyror/yteffektivitet, effektivare organisation, nya funktionärsuppdrag och pressa kostnader.
  • Få fler medlemmar i träning genom att samarbeta med arbetsgivare för att bryta stillasittandet, fortsatt digitalisering, erbjudanden som matchar förändrade medlemsbeteenden och relationsmarknadsföring. 
  • Fortsätta att investera i medlemsupplevelsen genom renovering av F&S City, utökade öppettider på F&S Orminge och F&S Abrahamsberg, tonårsinspiratörer, utbud i gymmet, vidareutveckla vår träning. 

Budget 2022

Ekonomichef Therese Luthander presenterade koncernens budget för 2022. Intäkterna beräknas till 222,6 miljoner kronor, kostnaderna till 220 miljoner kronor och avskrivningar på 12,2 miljoner kronor. Resultat beräknas till en förlust på 9,7 miljoner kronor, vilket är 16, 3 miljoner kronor bättre än föregående år.

Investeringsbudgeten uppgår till 11,7 miljoner kronor och budgeterade likvida medel vid årets slut 2022 uppgår till 69,6 miljoner kronor.

Beslut om arvode och antal ordinarie ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag på arvode samt att antalet styrelseledamöter ska vara åtta inklusive ordförande. 

Val av styrelse

Andreas Strömberg valdes om till föreningens ordförande, tillika styrelseordförande. Anette Sand, Anette Wagler och Tara Wahab valdes om för en tid av två år. 
Pia Ahlgren, Håkan Andréasson, Kajsa Värna och Malin Broman Lindfors har ett år kvar. Jens Wikström har avsagt sig uppdraget.
Det här är styrelsen

Val av revisorer och suppleant

Stefan Norell omvaldes till revisor och Michael Shultze till revisorssuppleant. Thérèse Fleetwood valdes om till verksamhetsrevisor.

Valberedningens arbetsbeskrivning

Förslaget fastställdes.

Val av valberedning

Bobo Engström och Krister Berlin hade avsagt sig omval inför årsmötet. 
Till ledamöter i valberedningen valdes Åke Dahlman (sammankallande), Ann-Britt Andersson, Loveina Khans, Erica Sandin och Reinhold Lennebo. 

Lasse Lind-stipendiet

Lasse Lind-stipendiet instiftades 2017 till minne av föreningens medarbetare Lars Lind. Stipendiet ska uppmuntra personer som brinner för F&S idé, det ideella engagemanget och musik. Den här gången gick stipendiet till Loveina Hofwander Khans. 

Hedersmedlemmar

Årsmötet utsåg Inger och Jan Olofsson samt Bobo Engström till hedersmedlemmar.
Till motiveringarna 

Avslutande av årsmötet

Andreas Strömberg tackade mötesordförande Sara Svanström, projektgruppen och alla medlemmar som deltagit. Han tackade också av valberedningens Bobo Engström och Krister Berlin samt styrelseledamoten Jens Wikström. Därefter förklarade han årsmötet avslutat.

Vill du veta mer?

Här hittar du protokollet från årsmötet 2022