Spela video

Verksamhetsberättelsen finns också i Friskispressen nr 3 2018 med utgivningsdag 17 april.

Susanne Jidesten redogjorde för förvaltningsberättelsen. Ekonomichef Therese Luthander gick igenom resultat- och balansräkning för 2017. Resultatet för 2017 är 9,2 miljoner.

Föreningens revisor redogjorde för revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 200 kronor för 2019.

Styrelsens proposition

Styrelsens proposition om att justera föreningens stadgar inom ett par områden bifölls. Justeringarna rör en möjlighet till alternativa mötesformer och möjlighet att överklaga uteslutning. Justeringarna följer Riks stadgar.

Beslut om medlemmars nio motioner

De nio inkomna motionerna från medlemmar redovisades:

1. Duschslangar

2. Mer bas-jympa

3. Klagomålshantering

4. Baskethall

5. Inga pappersbiljetter

6. Tilläggskort

7. Miljömärkning hygienprodukter

8. Anläggning i Hägersten

9. Socialt ansvar för barn på gym

Alla motioner bifölls i enlighet med styrelsens förslag på svar.

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetschef Johan Lampinen gick igenom verksamhetsplanen för 2018 med fokus på fyra områden:

1. Anläggningsmiljön

2. Mötet med medlemmen

3. Tilläggsutbudet

4. Funktionärsengagemanget

Budget 2018

Ekonomichef Therese Luthander presenterade budgeten för 2018 med en omsättning på 237,1 miljoner kronor. Ekonomin förväntas vara i balans och resultatet ett överskott på 1,5 procent.

Val av styrelse

1. Andreas Strömberg, ordförande

2. Reinhold Lennebo (två år)

3. Tara Wahab (två år)

4. Anette Wagler (två år)

5. Håkan Andréasson (sittande)

6. Jan Olofsson (sittande)

7. Kajsa Värna (sittande)

8. Malin Broman Lindfors (sittande)

Val av revisorer och suppleant

Stefan Norell omvaldes till revisor och Michael Shultze till revisorssuppleant. Bengt Lyngbäck nyvaldes till verksamhetsrevisor (ett år).

Lars Lind-stipendiet

Lars Lind-stipendiet instiftades 2017 till minne av föreningens medarbetare Lars Lind. Stipendiet ska uppmuntra personer som brinner för F&S idé, det ideella engagemanget och musik. Stipendiet gick till Nanna Holthe och Claes Hybbinette.

Mötet avslutades.