Spela video

Ekonomichef Therese Luthander redovisade för medlemsutvecklingen samt resultat- och balansräkningen för 2020.

Antalet medlemmar 2020 landade på 89 421, vilket var en minskning med 9 % från föregående år. 

Kostnaderna uppgick till 210,4 miljoner kronor, vilket var 28,4 miljoner lägre än föregående år vilket främst berodde på besparingar och minskade kostnader.

Resultatet efter avskrivningar var 14,2 miljoner kronor, vilket var 8,1 miljoner mer än föregående år och 10,2 miljoner bättre än budget.

Intäkterna uppgick till 239,9 miljoner kronor, vilket var 20,5 miljoner sämre än föregående år.

Investeringarna uppgick till 6,2 mkr och likvida medlen minskade med 7,8 mkr till 71,6 mkr.

Revisorernas berättelse

Föreningens auktoriserade revisor, Stefan Norell, presenterade revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att lägga den till handlingarna samt att fastställa resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2020

Beslut om ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2020.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor. 

Verksamhetsplan

Verksamhetschef Mia Qwärnström redogjorde för att antalet träningstillfällen minskat med 69 %, antalet medlemmar som tränar med 51 % och intäkterna med 40 %.

En ekonomisk åtgärdsplan har tagits fram med aktiviteter så som omställnings- och anpassningsstöd, förhandling med hyresvärdar, inga nyetableringar eller ombyggnationer.

Föreningen har fokus på trygghet och tillväxt: att erbjuda smittsäker träning och trygga arbetsplatser, fler utepass, återaktivera funktionärer och medlemmar i träning samt att stärka upp affärsanalys och börja jobba mer insiktsdrivet.

Budget och prognos 2021

Ekonomichef Therese Luthander presenterade koncernens budget och prognos för 2021. Intäkterna beräknas till 202,7 miljoner kronor, kostnaderna till 222,6 miljoner kronor och avskrivningar på 14,6 miljoner kronor. Resultat beräknas till en förlust på 34,6 miljoner kronor, vilket är 48,8 miljoner kronor sämre än föregående år. 

Enligt prognosen väntas verksamhetens intäkter uppgå till 164,5 miljoner kronor, vilket är 38,2 miljoner kronor lägre än budget. Detta kommer att resultera i ett resultat på 34,9 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor lägre än budget. Läget är fortsatt tufft och föreningen upprättar prognoser löpande. 

Beslut om 23 motioner

De 23 inkomna motionerna från medlemmar redovisades och togs beslut kring. 
På motion 8 angående duscharna kom det in ett yrkande om att bifalla motionen. Majoriteten röstade på att avslå motionen. 
Motion 17-21 angående träningsresor väckte återigen stort engagemang. Det kom in ett yrkande om att Friskis&Svettis ska sluta med träningsresor med flyg och istället genomföra träningsresor med hållbara transportmedel. Vid voteringen fick styrelsens förslag att avslå motionerna flest röster. 

Beslut om arvode och antal ordinarie ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag på arvode (samma belopp som föregående år) samt antalet styrelseledamöter till 9 inklusive ordförande. 

Val av styrelse

Andreas Strömberg valdes om till föreningens ordförande, tillika styrelseordförande. Pia Ahlgren, Jens Wikström, Håkan Andréasson, Kajsa Värna och Malin Broman Lindfors valdes om till styrelseledamöter och Anette Sand valdes in som ny ledamot. Övriga styrelseledamöter med tid kvar av mandatet är: Anette Wagler och Tara Wahab.

Val av revisorer och suppleant

Stefan Norell omvaldes till revisor och Michael Shultze till revisorssuppleant. Thérèse Fleetwood valdes till verksamhetsrevisor.

Valberedningens arbetsbeskrivning och uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisor

Förslagen fastställdes.

Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes Bobo Engström (sammankallande), Ann-Britt Andersson, Krister Berlin, Åke Dahlman och Loveina Khans. 

Lasse Lind-stipendiat

Lasse Lind-stipendiet instiftades 2017 till minne av föreningens medarbetare Lars Lind. Stipendiet ska uppmuntra personer som brinner för F&S idé, det ideella engagemanget och musik. Den här gången gick stipendiet gick till dansledare Monica Grahn och jympaledare Emma Jönsson. 

Avslutande av årsmötet

Andreas Strömberg tackade mötesordförande Sara Svanström, Bengt Lyngbäck för sin insats som verksamhetsrevisor, projektgruppen och alla medlemmar som deltagit. Därefter förklarade han årsmötet avslutat.

Vill du läsa mer?

En fullständig sammanfattning hittar du i protokollet