Spela video

Genomgång av verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning

En film om året som gått visades. Under 2019 tränade vi mer än någonsin. Plaza tog plats i gymmet och gjorde dundersuccé. Vi gjorde rekordstora investeringar på våra anläggningar och blev överösta av kärlek på sociala medier för kampanjerna som skapades av och med våra medlemmar. Läs mer i verksamhetsberättelsen.

Spela video

Ekonomichef Therese Luthander redovisade resultat- och balansräkningen för 2019. Föreningens auktoriserade revisor, Stefan Norell, presenterade revisionsberättelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor för 2021. 

Styrelsens proposition

Styrelsens proposition om att justera föreningens stadgar bifölls. Justeringen innebär att styrelsen ska kunna kalla till årsmöte där det finns möjlighet att delta utan fysisk närvaro (alternativt årsmöte) varje år.

Beslut om medlemmars 138 motioner

De 138 inkomna motionerna från medlemmar redovisades och togs beslut kring. Motion 69-134 som rörde träningsresor med flyg väckte stort engagemang. 

Verksamhetsplan 2019

Styrelseordförande Andreas Strömberg gick igenom verksamhetsplanen för 2019. Han beskrev hur verksamheten utgår ifrån ett styrkort som innefattar fem huvudområden och att verksamheten av förklarliga skäl inte kunnat följa verksamhetsplanen utan varit tvungna att ställa om på grund av coronapandemin. Han berättade även kortfattat om anpassningarna verksamheten gjort för kunna möta en ny omvärld.

Budget

Ekonomichef Therese Luthander presenterade budgeten och prognosen för 2020 samt gjorde en framåtblick för 2021. 

Beslut om antal ordinarie ledamöter i styrelsen

Valberedningen redogjorde för sitt förslag som är att återgå till 8 ledamöter genom naturlig avgång av Reinhold Lennebo. Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter.

Val av styrelse

Andreas Strömberg valdes om till föreningens ordförande, tillika styrelseordförande. Anette Wagler och Tara Wahab valdes om till styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter med tid kvar av mandatet är: Pia Ahlgren, Jens Wikström, Malin Broman Lindfors, Håkan Andréasson och Kajsa Värna. Mer om styrelsen

Val av revisorer och suppleant

Stefan Norell omvaldes till revisor och Michael Shultze till revisorssuppleant. Bengt Lyngbäck omvaldes till verksamhetsrevisor.

Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes Bobo Engström (sammankallande), Ann-Britt Andersson, Åke Dahlman, Krister Berlin och Thérèse Fleetwood. 

Lasse Lind-stipendiat

Lasse Lind-stipendiet instiftades 2017 till minne av föreningens medarbetare Lars Lind. Stipendiet ska uppmuntra personer som brinner för F&S idé, det ideella engagemanget och musik. Stipendiet gick till Hanna Bjärkstedt.

Spela video

Avslutande av årsmötet

Andreas Strömberg avtackade Reinhold Lennebo som själv valt att lämna styrelsen. Därefter avslutade han årsmötet.

Vill du läsa mer?

En fullständig sammanfattning från årsmötet hittar du i protokollet