Verksamhetsberättelse 2021

Spela video

Årsberättelse 2021

Spela video

Procedurregler för digitalt möte

För att begära ordet "räcker ni upp handen" i Teams, mötesordföranden ger dig ordet och din mikrofon kopplas på.

För att lämna yrkanden så görs detta skriftligt i VoteItchatten för respektive fråga i dagordningen.

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag från stadgeändringar som kräver minst 2/3 (67%) av de angivna rösterna och röstningsförfarandet sker genom VoteIt.

Motionera mera

Till årsmötet kan du som är medlem lämna in motioner (förslag) om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor.
Din motion ska, för att kunna behandlas på årsmötet, vara skriftlig och ha kommit in till styrelsen senast fem veckor före årsmötet. 

Så här skriver du en motion.

Din rösträtt

För att du ska ha rösträtt på årsmötet krävs att du senast tolv veckor innan årsmötet, betalat medlemsavgift och fyller lägst 15 år under innevarande år för rösträtt på mötet.