Årsmöte 2021

Alla medlemmar i Friskis&Svettis Lund kallas härmed till årsmöte.

Dag: Tisdag 20 april

Tid: Kl 19:00 – 20:30

Plats: Friskishuset, Gustavshemsvägen 1 A

Var med och påverka vad som händer i vår förening. Var med och tyck till om hur vi ska utvecklas framöver genom att lämna in motion till mötet.

På mötet redovisas vad som hänt i föreningen under 2020, både verksamhetsmässigt  och ekonomiskt.

Du får också ta del av styrelsens strategi framåt för Friskis Lund, budgetförslag för 2021, eventuella motioner och propositioner och valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar.

Dagordning kommer finnas tillgänglig på denna sida senast fyra veckor innan årsmötet.

Alla handlingar inför årsmötet kommer finnas tillgängliga i receptionen i Friskishuset och på föreningens hemsida senast två veckor innan årsmötet.

Motionera mera!

En motion är medlemmarnas förslag till föreningens årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och i regel bör frågor som väcks i motioner handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du frågor eller förslag som rör Friskis&Svettis Lunds dagliga verksamhet eller träning kan du kontakta receptionen, träningsansvarig eller verksamhetschefen. Du hittar kontaktuppgifter här.

När du skriver en motion, som du kan göra i ett brev eller via e-post, gör så här:

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om; observera att har du fler ämnen så skriv fler motioner, ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  • Ange ditt förslag till lösning och de argument du har.
  • Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, datera och ange respektive medlemsnummer (se ditt träningskort).

Motionen ska vara föreningen tillhanda senast fem veckor innan årsmötet hålls ( dvs senast den 16/3).

Du kan skicka den via mail, post eller lämna i slutet kuvert i vår reception i Friskishuset.

Mail skickas till ordforande.fs.lund@gmail.com

Skickar du via post så är adressen Friskis&Svettis Lund, Gustavshemsvägen 1 A, 227 64  Lund. Märk kuvertet med "Styrelsen tillhanda"

Styrelsen diskuterar motionen och lägger ett svar med förslag till beslut till årsmötet. Om styrelsen lämnar ett annat förslag än ditt bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag eller ordna så att någon annan gör det.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem, som, senast fyra veckor innan årsmötet, betalat medlemsavgift och fyller lägst 12 år under innevarande år har rösträtt på mötet enligt gällande stadgar för Friskis&Svettis Lund

Ta med medlemskort eller ID handling till mötet för ifyllnad av röstlängd.