Friskis&Svettis Linköpings  verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis Linköping ska vara en förebild för sina medlemmar samt andra träningsanläggningar i miljöfrågor och aktivt främja en hållbar utveckling.

Föreningen ska bidra till en hållbar utveckling genom att:

 • Sträva efter att förebygga eller minska sin samlade miljöbelasting genom ett systematiskt miljöarbete.
 • Ständigt förbättra miljöarbetet.
 • Präglas av miljömedvetenhet i all sin verksamhet. Det innebär att i alla beslut ska miljöhänsyn vägas in.
 • Sträva efter att påverka sin omvärld i riktning mot ökad miljöanpassning.
 • Följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som anläggningen berörs av.
 • Ha en inköpspolicy som beaktar miljöhänsyn.
 • Tillvarata medarbetarnas och medlemmarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.

Goda exempel på hållbarhet inom Friskis&Svettis Linköping:

 • Vi har avtal om grön el på de anläggningar dä vi själva kan välja leverantör av el.
 • Källsorterar plast, pantflaskor/burkar, lampor, papper, kartong, batterier och metall.
 • Anlitar städbolag som använder miljövänliga städprodukter.
 • Använder timerstyrd ventilation på våra anläggningar.
 • Använder miljövänligt papper.
 • Installerar närvarostyrd belysning på toaletter via alla ny- och ombyggnationer.
 • Använder vattenbasparande duschmunstycken i duscharna vid nybygge och ombyggnation.
 • Använder så lte engångsartiklar som möjligt.
 • Vid alla resor anväds så miljövänligt alternativ som möjligt.
 • Fuktiga trasor används istället för papper i träningslokalerna.
 • Stor andel närproducerande och/eller ekologiska livsmedel.

Kontakta Christer på christer@linkoping.friskissvettis.se om du har frågor eller förslag angående hållbarhetsarbetet.