Friskis Jönköpings verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska i miljöfrågor vara en förebild för våra medlemmar samt andra träningsanläggningar inom och utanför Friskis och aktivt främja en hållbar utveckling. Med tanke på att vi representerar väldigt många människor, ca 11% av kommunens befolkning, känner vi också ett behov och ansvar att vara en hållbar förening och att vara socialt ansvarstagande. Genom vårt agerande påverkar vi många människors medvetenhet och inställning. Vi är en idrottsförening med träning, men vi är också mer än träning. Sedan 2009 är vi miljödiplomerade.

Den för miljön största, mest betydande och konkreta delen i arbetet med miljöfrågor var installationen av solceller. En anläggning på 6,5 kW för solceller på taket i City invigdes av Landshövdingen och Friskis Generalsekreterare i februari 2013. Anläggningen beräknas producera ca 6,500 kWh per år, vilket gör att vi räknar med att undvika 4,6 ton koldioxidutsläpp. Glädjande nog hade vi redan efter ett halvår producerat 5,6 kWh och sparat ca 4 ton koldioxid.

 

Miljöpolicy

Friskis Jönköping 20191202

Hållbarhet är en grundläggande vägvisare för Friskis verksamhet. Med fokus på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter ska Friskis verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Friskis ska ha en positiv påverkan på människor och miljö för att på så vis bidra till en mer hållbar vardag. För att uppnå det krävs att Friskis gör omställningar och hittar nya sätt att arbeta.

Friskis hållbarhetsarbete tar avstamp i de globala målen med fokus på Hälsa och välbefinnande, Hållbar energi för alla och Minskad ojämlikhet. Hållbarhetsarbetet ska kännetecknas av öppenhet och utvecklas i dialog med medarbetare, medlemmar och andra intressenter.

Friskis ska vara en förebild för medarbetare, medlemmar, andra träningsanläggningar och intressenter i hållbarhetsfrågor. Vi vill inspirera till förändringar i livsstil och konsumtion. Friskis hållbarhetsarbete ska därför kontinuerligt kommuniceras i våra olika kanaler. Ju fler människor vi når, desto större effekt kan vi gemensamt uppnå.

 

Miljömässig hållbarhet

Friskis ska förebygga och minska sin miljöpåverkan med ett systematiskt miljöarbete med målet att bli klimatneutral. Vårt miljöarbete handlar om att göra ständiga förbättringar. Friskis mest betydande miljöpåverkan utgörs av energi- och vattenförbrukning samt transporter varför störst fokus läggs på att minska dessa så långt det är möjligt och samtidigt bedriva en kvalitativ verksamhet.

Friskis ska också ta tillvara på sin möjlighet att positivt påverka och inspirera medarbetare, medlemmar och andra som kommer i kontakt med organisationen att göra kloka val som bidrar till en bättre miljö.

 

Social hållbarhet

Friskis ska bidra positivt till samhället och vara en god kraft och förebild och en inkluderande organisation som bejakar mångfald. Friskis vill påverka och utmana samhället för att bidra till ett socialt innanförskap med bättre hälsa och minskade ojämlikheter. Vårt mål är att få så många som möjligt att träna och uppleva rörelseglädje.

Vidare ska Friskis vara en som arbetsplats som strävar efter nöjda och engagerade medarbetare som bidrar till organisationens utveckling och lönsamhet med hållbarhet i fokus. Friskis ska värna om sina medarbetares kraft, initiativ och engagemang. Friskis jobbar för ett hållbart arbetsliv och för välmående medarbetare i balans.

 

Ekonomisk hållbarhet

Våra ekonomiska förutsättningar påverkar både den dagliga verksamheten och våra möjligheter att långsiktigt och hållbart utvecklas och investera i nya projekt. Friskis strävar efter ett positivt balanserat resultat och god likviditet. Friskis vill att varje medarbetare ska känna delaktighet i och ansvar för de ekonomiska förutsättningarna.

Friskis ska följa den rådande lagstiftning som verksamheten berörs av. Vidare försäkrar Friskis att policyn implementeras och kommuniceras.

Ulrika Paulsson, miljöansvarig på Friskis Jönköping, ulrika@jonkoping.friskissvettis.se