Föreningsinfo EXEMPEL


Vi bryr oss om både miljö och människor. Därför ska Friskis&Svettis XXX verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Vi tar ansvar för såväl etik och miljö som sociala och ekonomiska frågor, på kort och lång sikt.

Friskis&Svettis XXX ska:

Bidra till bättre folkhälsa och ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

Vi ska hushålla med både pengar och miljö, och i möjligaste mån undvika ämnen och material som är skadliga för människor och vår omgivning. Hållbar resursoptimering är grejen!

Beakta kort- och långsiktiga hållbarhetskonsekvenser när vi tar beslut om investeringar och väljer leverantörer.

Utveckla hållbara relationer med leverantörer och aktivt ställa krav kring arbetsrätt, miljöfrågor och god affärssed.

Värna om mångfald, jämställdhet och kompetensutveckling för medarbetare och funktionärer. Vår arbetsmiljö ska vara säker, hälsosam och präglas av respekt och förtroende.Vara en engagerad samhällsaktör och aktiv opinionsbildare.

Goda exempel -  Så här jobbar vi för miljöns skull

 • Vi har avtal om grön el på de anläggningar där vi själva kan välja elleverantör.
 • Vi källsorterar pantburkar/PETflaskor, lampor, papper, kartong, batterier och metall.
 • Vi anlitar endast ISO 14001-certifierade städbolag, som använder miljövänliga städprodukter.
 • Vi använder timerstyrd ventilation på de flesta av våra  anläggningar.
 • Vi använder miljövänligt kontorspapper och kvittorullar.
 • Vi installerar närvarostyrd belysning på toaletter, och sätter in fler så fort vi bygger om eller bytter nytt.
 • Vi använder vattenbesparande duschmunstycken i duscharna.
 • Vi har pappersfria träningsytor.

Leverantörer och underleverantörer:

 • Friskis&Svettis Stockholm ställer krav på sina leverantörer och underleverantörer, för att säkerställa ansvarsfullt agerande genom hela produktions- och leverantörskedjan.
 • Kraven är baserade på internationellt vedertagna standards och riktlinjer såsom de återgivits i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter, tillämpliga ILO-konventioner och i FN:s Global Compact.
 • För att kunna leva upp till kraven kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöfrågor kräver Friskis&Svettis Stockholm att alla leverantörer utarbetar mål, handlingsplaner (strategier), rutiner och uppföljningssystem för respektive plats.
 • Leverantörer till Friskis&Svettis Stockholm ska upprätthålla en hög etisk standard och god affärssed, i enlighet med Global Compacts tionde princip om antikorruption.  En leverantör ska säkerställa att ingen form av korruption, mutor, penningtvätt eller olaglig konkurrensbegränsning förekommer i dess verksamhet.