Miljö

Friskis&Svettis Tyresös verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Vi tar ansvar för såväl etik och miljö som sociala och ekonomiska frågor på både kort och lång sikt.

Föreningen ska bidra till en hållbar utveckling genom att:

 • Bidra till bättre folkhälsa och ett mer hållbart samhälle genom att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.
 • Hushålla med både pengar och miljö, och i möjligaste mån undvika ämnen och material som är skadliga för människor och vår omgivning. Hållbar resursoptimering är grejen!
 • Beakta kort- och långsiktiga hållbarhetskonsekvenser när vi tar beslut om investeringar och väljer leverantörer.
 • Utveckla hållbara relationer med leverantörer och aktivt ställa krav kring arbetsrätt, miljöfrågor och god affärssed.
 • Värna om mångfald, jämställdhet och kompetensutveckling för medarbetare och funktionärer. Vår arbetsmiljö ska vara säker, hälsosam och präglas av respekt och förtroende.

Föreningen ska bidra till en hållbar utveckling genom att:

 • Bidra till ett mer hållbart samhälle och bättre folkhälsa genom att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.
 • Driva en verksamhet som kännetecknas av en hållbar resursoptimering. 

Goda exempel på hållbarhet inom F&S Tyresö

Miljöarbete:

 • Källsorterar pantburkar/PETflaskor, lampor, papper, kartong, batterier och metall.
 • Anlitar endast städbolag som använder miljövänliga städmetoder och städprodukter.
 • Använder timerstyrd ventilation.
 • Använder miljövänligt kontorspapper och kvittorullar.
 • Installerar närvarostyrd belysning på toaletter vid alla ny- och ombyggnationer.
 • Använder vattenbesparande duschmunstycken i duscharna
 • Digitala kvitton

Leverantörer och underleverantörer:

 • För att säkerställa ansvarsfullt agerande ställer Friskis&Svettis Tyresö krav på sina leverantörer och underleverantörer för att kraven ska implementeras i hela produktions- och leverantörskedjan.
 • Kraven är baserade på internationellt vedertagna standards och riktlinjer såsom de återgivits i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter, tillämpliga ILO-konventioner och i FN:s Global Compact.
 • För att kunna leva upp till kraven då det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöfrågor kräver Friskis&Svettis Tyresö att alla leverantörer utarbetar för respektive plats anpassade mål, handlingsplaner (strategier), rutiner och uppföljningssystem.

Etik:

 • I enlighet med Global Compacts tionde princip om anti-korruption ska leverantörer till Friskis&Svettis upprätthålla en hög etisk standard och god affärssed. Leverantör ska säkerställa att ingen form av korruption, mutor, penningtvätt eller olaglig konkurrensbegränsning förekommer i dess verksamhet.