Du som medlem äger din Friskisförening, tillsammans med alla andra medlemmar. Det innebär att du kan lämna förslag för att påverka hur föreningen jobbar och utvecklas! Friskis&Svettis är en ideell förening. Mycket av vår verksamhet utvecklas genom medlemmarnas och funktionärernas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft.

Gör din röst hörd

Vad vill du förändra eller förbättra? Vi lyssnar på varje idé och varje åsikt.

Årsmötet för stora beslut

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela din Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och rätt att lämna in motioner (förslag) om föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de styrelsen får. Här röstar du också om alla motioner som kommit in från medlemmar.

Styrelsen styr föreningsskutan

Styrelsen består av en ordförande och ett antal ledamöter. De ansvarar för att föreningens verksamhet drivs enligt de planer och mål som årsmötet (medlemmarna) har bestämt. De ansvarar också för att föreningen alltid tar tillvara på medlemmarnas intressen.

Din rösträtt

Alla som är medlemmar i Friskis&Svettis Linköping (har betalat medlemsavgiften för det aktuella året) och fyller minst 15 år under kalenderåret har rösträtt på föreningens årsmöte. Du har också rätt att lägga en motion till mötet.

Nästa årsmöte

Årsmötet 2024 hålls tisdagen den 16 april kl.18.00 i Friskis Tannefors.

Motionera mera

Till årsmötet kan du som är medlem lämna in motioner (förslag) om förenings inriktning, strategi eller andra principiella frågor. Har du förslag som rör den dagliga verksamheten är du välkommen att kontakta oss eller prata med oss på anläggningarna.

Vad är en motion?

Motioner är de av medlemmar inlämnade förslag som kräver årsmöte för beslut. Det är skillnad på en motion och ett vanligt förslag som rör verksamheten. Exempel på verksamhetsfrågor är de frågor som gäller schemat, miljön på anläggningarna och våra olika pass. En motion gäller större frågor som till exempel rör föreningens utveckling. Känner du dig osäker på om din frågeställning är en verksamhetsfråga eller om den kan lämnas in som en motion är du varmt välkommen att fråga oss. Mejla då till verksamhetschef Lotta Utterström.

Så här skriver du en motion:

Skriv en tydlig rubrik Rubriken sammanfattar vad du vill.

Skriv ett klart yrkande Formulera yrkandet så att årsmötet enkelt förstår vad den ska ta ställning till. Vad vill du uppnå med motionen?
Vad ska ändras, införas, tas bort, anpassas, påbörjas etc. Yrka med en att-sats eller flera. Yrkandet ska inte kunna misstolkas.

Beskriv motiven Beskriv problemet du vill förebygga eller lösa med förslaget. Motivera och argumentera, både för att övertyga Friskis&Svettis styrelse Linköping att stödja motionen och för att årsstämman ska bifalla motionen.

Medlem är avsändare Motionen ska vara undertecknad av medlem i föreningen.

Skriv gärna flera motioner Skriv en motion för varje förslag. Blanda inte flera yrkanden i samma motion, om det inte är delförslag i ett och samma ärende.

Motionera i tid Skicka eller mejla motionen till verksamhetschef Lotta Utterström. Motionen vidarebefordras den till Friskis&Svettis styrelse. Motionen ska ha inkommit senast fem veckor före dagen för årsmötet enligt Friskis&Svettis Linköpings stadgar. Den 12 mars 2024 är senaste dagen för inlämnade av motioner (fem veckor innan mötet).