Vi söker deltagare till studie av covid-19 på träningsanläggningar

Nu söker vi dig som varit medlem i Friskis&Svettis Stockholm under 2020, och vill bidra till en vetenskaplig studie i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Syftet med studien är att undersöka risken för covid-19-infektion bland personer som tränar på F&S anläggningar, för att förstå mer om vilken roll deltagande i olika träningsformer spelar i pandemin. 

Varför bidra till studien?

Vi vet att motion är viktigt för hälsan och att människor som tränar regelbundet är friskare. Men det saknas kunskap om risken att smittas av covid-19 för personer som tränar på anläggning, och det behöver forskarna veta mer om. 

Vad innebär det att bidra?

Om du är en av 81 276 personer som är 18 år eller äldre som var medlem i Friskis&Svettis Stockholm under 2020, kan du bidra. Om du ger ditt samtycke till att delta så kommer Friskis&Svettis att inkludera dina uppgifter i den data som lämnas över till Folkhälsomyndigheten. Uppgifterna består av:

  • Uppgifter om din träning på Friskis& Svettis Stockholm mellan 1 februari och 31 december 2020 – om och hur ofta samt vilken typ av träningsaktivitet du deltagit i, och när under pandemin du har varit/inte varit på anläggningen.
  • När du blev medlem i Friskis&Svettis Stockholm, om det skedde efter 1 februari 2020
  • Ålder
  • Kön
  • Personnummer

Personnumret behövs för att koppla dina uppgifter till Folkhälsomyndighetens covid-19-register, så att vi kan se om och när du har testat positivt for covid-19 under pandemin. Vi kommer även att koppla samman uppgifterna med SCB:s registerdata om din utbildningsnivå, yrke, inkomst och disponibel inkomst, boendeform och storlek på hushållet eftersom det kan påverka analysen.

Efter kopplingen ersätts personuppgifter med ett löpnummer, vilket gör att endast ett fåtal personer som bearbetar data kan se dina personuppgifter. Du kan också när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Då raderar vi dina uppgifter och utelämnar dina uppgifter från studien. Dina uppgifter kan inte ersättas av någon annans.

För att delta i studien behöver du godkänna att vi får tillgång till dina uppgifter för att genomföra studien. Du behöver inte svara på enkäter eller göra några tester.

Vem kan vara med?

Du som varit medlem i Friskis&Svettis Stockholm under 2020 och är 18 år eller äldre kan delta. Du kan vara med i studien oavsett om du har tränat eller inte, och oavsett om du haft covid-19-symptom eller inte. 

Du behöver ge ditt samtycke för att bidra till studien

Du behöver ge ditt samtycke till att vi inkluderar dina uppgifter i studien. Alla som kvalificerar att delta kommer att få ett mail skickat till den mejladress F&S Stockholm har i sina register där du ger ditt samtycke. Har du inte fått mailet kan du ge ditt samtycke här

När studien är genomförd kommer resultatet att publiceras på Friskis&Svettis Stockholms och Folkhälsomyndighetens webbplatser

Frågor?

Studien leds av Anders Wallensten på Folkhälsomyndigheten. Om du har frågor så går det bra att kontakta oss på friskis.studien@folkhalsomyndigheten.se.

Så hanterar Folkhälsomyndigheten dina personuppgifter

Vem använder uppgifterna och hur?

Den information som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att obehöriga inte kan ta del av den. Analysresultatet redovisas bara på gruppnivå och det går inte att urskilja svar från enskilda personer. All forskning genomgår etisk prövning.

Studien är frivillig

Självklart är det frivilligt att delta. Om du inte kan eller vill delta ber vi dig bortse från den här inbjudan samt eventuell kommande påminnelse.

Uppgifterna används för att framställa forskning av stort samhällsintresse. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut av Folkhälsomyndigheten för att de ska användas inom forsknings- eller statistikverksamhet. Utlämnande av data sker restriktivt och efter särskild prövning. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av sekretess.

Dina uppgifter från Friskis&Svettis kompletteras med uppgifter  från SCB och Folkhälsomyndighetens SmiNet register. Det är uppgifter om utbildningsnivå, yrke, inkomster, om du har svensk eller utländsk bakgrund, postnummer, boendeform och storlek på hushållet, samt information om genomgången Covid-19 infektion från SmiNet-databasen vid Folkhälsomyndigheten

Hur skyddas mina svar?

Det kommer inte att framgå vilka uppgifter som är just dina när studiens resultat redovisas. Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Studiens resultat kommer att redovisas i sammanställd form till allmänheten och beslutsfattare under 2021, samt kan komma att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Resultaten kommer också att presenteras på Folkhälsomyndighetens hemsida: www.folkhalsomyndigheten.se.

Hur behandlas personuppgifterna?

Datainsamling regleras av lagar

Den legala grunden för vår insamling av data är artikel 6.1 e) i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), det vill säga att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Behandlingen av känsliga personuppgifter är tillåten med stöd av artikel 9.2 i) GDPR eftersom behandlingen är nödvändig av skäl av allmänt intresse på folkhälsoområdet, såsom behovet av att säkerställa ett skydd mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan. Även artikel 9.2 j om behandling för bland annat forskningsändamål är tillämplig. Grunden för sekretessen är offentlighets- och sekretesslagen (OSL) Kap 24 § 8 (statistiksekretess) samt offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) § 7 (undersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer).

Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för hantering av personuppgifter som sker på myndigheten. De uppgifter som du lämnar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Alla på Folkhälsomyndigheten som arbetar med studien omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Dina uppgifter tas som regel bort tio år efter publicering av resultat. Undantag kan göras om uppgifterna kan bidra till forskning även efter denna tid.

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av de personuppgifter som behandlas av Fohm i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du skulle anse att Fohm har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade.

Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns här på myndighetens hemsida

Har du frågor om personuppgifter?

Kontakta dataskyddsombuden:

Folkhälsomyndigheten: 010-205 20 00,
dataskyddsombud@folkhalsomyndigheten.se
Box 505, 831 26 Östersund

Ladda ner som PDF