Ditt medlemskap i föreningen

För att kunna träna och köpa ett träningskort hos oss måste du samtidigt lösa medlemskap i föreningen. 

Från och med den 1 april 2018 har IF Friskis&Svettis Västerås överlåtit merparten av föreningens verksamhet och tillgångar till föreningens helägda bolag, Träning i Västerås AB. Medlemskapet i IF Friskis&Svettis kommer att vara kvar i föreningen. Dotterbolagets pengar går direkt tillbaka till verksamheten och kommer på så sätt till nytta för föreningens medlemmar. Föreningens medlemmar har samma rättigheter i relation till aktiebolaget som de har enligt stadgarna i relation till föreningen.1 MEDLEMSKAPET (IF Friskis&Svettis Västerås)

1.1 Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan.

1.2 Som medlem i IF Friskis&Svettis Västerås har du tillgång till olika medlemsförmåner, se här och du tränar, i mån av plats, till rabatterat pris i övriga 
F&S-föreningar.

1.3 Medlemsavgift erläggs årligen och per kalenderår. Återbetalning av medlemsavgift kan inte ske.

1.4 Du måste vara 16 år för att kunna bli medlem i föreningen utan målsmans godkännande av hantering av personuppgifter.

1.5 Som medlem omfattas du av en olycksfallsförsäkring.

1.6 Förutom vad som anges i detta medlemsavtal och i Friskis Västerås trivselregler är du skyldig att följa föreningens stadgar. Stadgarna anger bland annat att föreningen har rätt att avslå din ansökan om medlemskap om det kan antas att du kommer att motarbeta eller medvetet skada föreningens ändamål eller intressen. Du hittar våra stadgar på friskissvettis.se/vasteras/omoss/dethararstyrelsen 

1.7 Medlem kan uteslutas i enlighet med vad som anges i stadgarna, t.ex. vid olämpligt uppträdande såsom dopning, stölder, hot eller våld mot medlemmar, funktionärer och personal eller vid synbar påverkan av alkohol/droger. En uteslutning innebär att ditt medlemskap och träningskort upphör att gälla. 

1.8 En medlem kan avstängas från träning för kortare eller längre tid vid mindre allvarliga förseelser. 

1.9 Behandling av personuppgifter

1.9.1 Medlemskapet i föreningen innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullfölja föreningens förpliktelser mot dig.

1.9.2 De ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för är följande:

a) administration av medlemskapet; 
b) tillhandahållande av träning och träningsstatistik;
c) för att kunna ge dig information och nyheter om verksamheten; och
d) för att kunna genomföra medlemsundersökningar

1.9.3 De personuppgifter som behandlas är namn, personnummer och träningsstatistik. Övriga personuppgifter som kan behandlas är adress, e-postadress, foto, telefonnummer, bankrelaterade uppgifter för din betalning, samt uppgifter som du självmant och frivilligt uppger såsom uppgifter som genereras vid din träning. 

1.9.4 Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i föreningen samt max två år därefter. 

1.9.5 Du kan närsomhelst invända mot behandling under punkterna c) och d) ovan och vi upphör då med behandling av dina personuppgifter för de ändamålen. Övriga punkter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla detta avtal och kan därför som utgångspunkt inte återkallas.  

1.9.6 Du kan nå föreningens kontaktperson för personuppgifter och dataskyddsförordningen genom verksamhetschefen. Kontakta gärna oss om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill veta vilka personuppgifter om dig som finns registrerade friskissvettis.se/vasteras/kontaktaoss 

1.9.7 Dina personuppgifter lämnas inte ut till annan tredje part än Friskis&Svettis Riks, annan Friskis&Svettis-förening, Riksidrotts-förbundet eller kommunen. Föreningens personuppgiftsbiträden får del av dina personuppgifter på uppdrag av föreningen. Föreningens personuppgiftsbiträden framgår av vår policy för behandling av personuppgifter

1.9.8 Om du är yngre än 16 år, måste din vårdnadshavare godkänna att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan.  

1.9.9 Ytterligare information om vad som gäller återfinner du i vår policy för behandling av personuppgifter som finns på hemsidan.


2 TRÄNING OCH TRÄNINGSSKORT (Träning i Västerås AB)

2.1 Träningskortet är personligt. Träningskort kan överlåtas till annan person mot en administrativ avgift, den som övertar träningskortet kan inte överta medlemskapet och måste därför betala egen medlemsavgift. 

2.2 Om du är under 16 år måste din vårdnadshavare godkänna att du köper träningskort. 
Se även vad som gäller om behandling av barns personuppgifter ovan.

2.3 Pris för träningskort framgår på friskissvettis.se/vasteras/priser  

2.4 Ditt träningskort gäller endast hos Friskis Västerås.

2.5 Förlorat träningskort kan ersättas mot en administrativ avgift.

2.6 Träningskortet måste alltid uppvisas för att du ska kunna träna.

2.7 Träningskort garanterar inte plats, du tränar alltid i mån av plats.

2.8 All träning sker på egen risk och under eget ansvar.

2.9 Vår träning och vad vi erbjuder, vårt schema och annan information om träningen framgår på fsvasteras.brponline.se/#/webcategories, där hittar du även bokningsregler för gruppträning och gyminstruktioner.

2.10 Det åligger dig som medlem att vid träning följa våra aktuella trivselregler för uppförande och ordning, läs mer på friskissvettis.se/vasteras/dittmedlemskap/trivsel

2.11 Föreningen accepterar ingen doping och följer Riksidrottsförbundets antidopingpolicy. Oannonserade dopingkontroller förekommer. Den som gör sig skyldig till doping blir 
avstängd. På friskissvettis.se/vasteras/omoss/friskissynpa/doping kan du läsa mer om vårt antidopingarbete.  

2.12 Villkor för frysning eller återbetalning finner du på friskissvettis.se/vasteras/blimedlem 

2.13 Köp av träningskort med särskilda villkor, student eller pensionär, måste styrkas med giltig legitimation (studerandelegitimation, Pensionsmyndigheten, legitimation). 

2.14 Du har en veckas ångerrätt vid köp av träningskort via reception.

2.15 Om du betalar ditt träningskort via autogiro och betalningarna avbryts innan avtalstiden går ut, har vi rätt att frysa ditt träningskort tills betalning fullgörs. 
Du är alltid skyldig att betala för den period du köpt träningskortet för. Se våra villkor gällande autogiro på hemsidan, friskissvettis.se/priser/autogiro  


3 ÅNGERRÄTT ENLIGT LAGEN OM DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER, 2005:59 (”DAL”) 


3.1 Om du tecknar ditt medlemskap och betalar din medlemsavgift och ditt träningskort via hemsidan har du möjlighet att ångra ditt köp inom 14 dagar från köpet (ångerfristen). Ångerrätten gäller enbart köp via internet.

3.2 Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den betalning som vi har mottagit från dig, med avdrag för en summa motsvarande värdet av den träning du deltagit i under ångerfristen.

3.3 Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela föreningen detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Kontaktuppgifter framgår på friskissvettis.se/vasteras/kontaktaoss  


4 ÖVRIGA AVTALSVILLKOR


4.1 Föreningen har rätt att ensidigt ändra dessa avtalsvillkor. Ändringarna träder i kraft från och med 45 dagar efter det att de publicerades på föreningens hemsida. 
Om ändringen är till väsentlig nackdel för dig som medlem har du rätt att säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid från det att ändringen publicerades på hemsidan. 

4.2 Svensk rätt gäller för detta avtal.