Förslag på dagordning

Förslag på dagordning

Årsmöte 2020.06.17 IF Friskis&Svettis Norrköping

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande samt sekreterare.
 4. Val av protokolljusterare (2 st) och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Beslut
  om fastställande av balans- och resultaträkning
  om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och resultaträkningen
  om revidering av stadgar
  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  a. föreningens ordförande för en tid av ett år
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  d. 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 14. Beslut om arbetsordning för valberedning.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötet avslutas.

Handlingar